Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

OGŁOSZENIA

ZARZĄD POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ ogłasza konkurs na stanowisko 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

(przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku – 1/4 etatu)

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r., poz. 182), Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Olszówka 102.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. tytuł zawodowy lekarza;
 2. tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 4. dobry stan zdrowia;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

II. W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności znajomość:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 581);
 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2012r., poz. 159, z późn.zm.),

 oraz aktów wykonawczych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej;
 2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, tj. tytuł zawodowy lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 3. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 4. kwestionariusz osobowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej;
 5. koncepcja pracy na stanowisku objętym konkursem;
 6. zaświadczenie o niekaralności;
 7. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku;
 9. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie;
 10. pisemna zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych; w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

 Wszystkie złożone dokumenty muszą być oryginałami, za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 i 3, których kserokopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:

 Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (licząc dzień ukazania się ogłoszenia jako pierwszy), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej”.

Opisane j.w. koperty z dokumentami na konkurs należy przesłać na adres:

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, lub złożyć bezpośrednio: Sekretariat Starosty - I p., pok. 124, w godz. 800- 1500.

V. Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową jest dostępny na stronie: www.bip.powiat.bielsko.pl

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej są udostępniane do wglądu w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, przy ul. Olszówka 102, w godzinach od 900-1400.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 12 listopada 2015r.

Szanowny Rodzicu

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, przyjdź ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub innego lekarza. Dziecko wówczas będzie objęte opieką niezwłocznie. Jeśli zgłosisz się bez skierowania, dziecko zostanie zapisane do lekarza a wówczas na pierwszą wizytę może oczekiwać kilka tygodni. 
Taki jest wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia. Do lekarza psychiatry można zgłosić się bez skierowania a do psychologa natomiast skierowanie jest wymagane.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z wyznaczonego terminu wizyty, zgłoś ten fakt telefonicznie na nr 33 8284074 lub na adres e-mailowy : dzieci@psychiatria.bielsko.pl wówczas zostanie Ci wyznaczony inny, dogodny termin a w tym czasie z porady skorzysta dziecko zapisane na odleglejszy termin

Dyrektor SPZOZ w Bielsku-Białej

*******************************************************************************************************************

/ archiwum/

ZARZĄD POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 217, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz.U. z 2012r., poz. 182), Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Olszówka 102.

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. wykształcenie wyższe;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora; 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4. dobry stan zdrowia;
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

II. W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności znajomość:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz.1375); 
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r. , Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885, z późn.zm.); 
 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907, z późn.zm.); 
 6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1502, z późn.zm.); oraz aktów wykonawczych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe, tj. wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 3. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 4. kwestionariusz osobowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej;
 5. pisemna koncepcja zarządzania i możliwości dalszego rozwoju Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
 6. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie;
 9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku;
 10. pisemna zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych; w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być oryginałami, za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 i 3, których kserokopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (licząc dzień ukazania się ogłoszenia jako pierwszy), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku-Białej”.

Opisane j.w. koperty z dokumentami na konkurs należy przesłać na adres:

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała,
lub złożyć bezpośrednio: Sekretariat Starosty - I p., pok. 124, w godz. 800- 1500.

V. Udostępnianie materiałów informacyjnych:

 1. Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową jest dostępny na stronie: www.bip.powiat.bielsko.pl
 2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej są udostępniane do wglądu w Wydziale Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40, pokój nr 212, w godzinach od 9:00-15:00.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów. 

Niniejsze ogłoszenie ukazało się także w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 28 kwietnia 2015r.

*****************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej poszukuje lekarza specjalisty psychiatry do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i na Oddziale Psychiatrycznym.
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Bliższych informacji udziela z-ca Dyrektora ds lecznictwa
tel. 33 812-30-41